Wrocław Nadodrze Online - start

    

 

START HISTORIA GALERIA KSIĘGA GOŚCI 

 Wrocław Nadodrze Online - start

   

Wrocław Nadodrze "Kalendarium"

 

ok. 1855 -    powstają koncepcje drugiego,  konkurencyjnego wobec Kolei Górnośląskiej (OSE) połączenia Górnego Śląska (z okolic Tworoga przez Lubliniec, Kluczbork, Namysłów, Oleśnicę) z Wrocławiem

ok. 1857 -   analogiczny projekt wysuwa Kolej Górnośląska

1863 - Towarzystwo Kolei Prawego Brzegu Odry (ROUE) planuje budowę linii z Wrocławia do połączenia z Koleją Opolsko-Tarnogórską

13.11.1865 -    Towarzystwo Kolei Opolsko-Tarnogórskiej (OTE) uzyskuje koncesję na budowę linii z Fosowkich do Wrocławia przez Kluczbork – Oleśnicę i rozpoczyna prace budowlane

1866  -   królewski radca Wilhelm Grapow, nadinżynier kolei ROUE, opracowuje projekty stacji we Wrocławiu: istniejącego do dziś budynku dworca, parowozowni, wagonowni, warsztatów naprawczych, magazynów

sierpień 1867 -   zatwierdzenie planów stacji Wrocław

1867-68 -  budowa mostów na Starej Odrze i Odrze Miejskiej według projektów tajnego radcy Johanna Wilhelma Schwedlera

luty 1868 - rozpoczęcie budowy dworca

1868 -   według zmodyfikowanych planów powstają pierwsze zabudowania stacji: dwie hale wagonowe, 15-stanowiskowy wachlarz parowozowni I (środkowy segment nieistniejącego od 2002 r. obiektu naprzeciwko Wzgórza Słowiańskiego) z wieżą ciśnień i dwoma budynkami dla drużyn, dwa magazyny towarowe na placach przy obecnej ul. Dolnej, warsztaty z trójnawową halą naprawczą, halą tokarni, ślusarni i kuźni (zalążek późniejszych ZNTK Wrocław)

20.05.1868 - na stację ROUE we Wrocławiu wjeżdża pierwszy parowóz (jazdy próbne i techniczne oraz przejazdy pociągów budowlanych odbywają się już wcześniej)

28.05.1868 -  otwarcie odcinka do Oleśnicy

15.11.1868 -  otwarcie całej linii do Fosowskich oraz łącznicy do stacji Popowice Kolei Górnośląskiej

1868 - połączenie towarzystw ROUE i OTE

1.03.1871 -  uruchomienie łącznicy do dworca miejskiego i stacji towarowej NME Muchobór

1871-72 - budowa dwóch dodatkowych magazynów towarowych na placach (obok magazynu towarów przychodzących – obecnie na ich miejscu znajduje się tor 4)

1872 - budowa parowozowni II i III (7-stanowiskowe, wolnostojące hale wachlarzowe po obu stronach hali I)

ok. 1872 - budowa parowozowni IV (hala wachlarzowa o 4 stanowiskach) przy wagonowni, w rejonie wiaduktu nad dzisiejszą ul. Reymonta

1872- rozbudowa hal warsztatowych na terenie późniejszych ZNTK

1872-73 - budowa magazynu materiałowego z 4-kondygancyjną częścią biurowo-mieszkalną (ob. budynek mieszkalny)

1873-74 - obok magazynu materiałowego przy placach ładunkowych (przy ul. Dolnej) powstaje oryginalny, 6-kondygnacyjny budynek mieszkalny dla zwrotniczych (i zapewne innego personelu stacyjnego) o czterech jednakowych elewacjach

1874 -  rozpoczęcie budowy parowozowni V na terenie dzisiejszych placów ładunkowych przy ul. Rychtalskiej; najpierw wybudowano wachlarz na 8 stanowisk i kwadratową w planie wieżę ciśnień z pompownią, później dobudowano jeszcze 7 stanowisk

poł. lat 70. - budowa własnego portu rzecznego nad Odrą Miejską (obecnie na miejscu portowych torów ładunkowych znajdują się tory postojowe dla pociągu ratunkowego)

1880 - częściowa przebudowa wnętrz dworca

1882 - adaptacja wschodniej hali wagonowni na elektrownię kolejową i pomieszczenia biurowe

kwiecień 1883 - akcjonariusze ROUE podejmują decyzję o sprzedaży kolei państwu

24.01.1884 - przejęcie kolei ROUE przez państwo; stacja zmienia nazwę z Breslau ROUE na Breslau Oderthor (Wrocław Nadodrze)

przed 1886 - budowa drugiego toru do Oleśnicy

od 1887 -   wprowadzenie centralizacji części zwrotnic i budowa trzech nastawni: parterowej nr I na wysokości zajezdni tramwajowej (hali warsztatu torowego) i piętrowej nr II w rejonie jednopoziomowego wówczas skrzyżowania z ul. Rychtalską oraz parterowej na stacji osobowej

1887-88  -  budowa krytej  tzw. rampy spirytusowej przy budynku magazynu wysyłkowego

1889-90 -  budowa magazynu portowego oraz magazynu zbożowego naprzeciwko hali parowozowni V

1891-  budowa nowej wieży ciśnień systemu Intze na miejscu starej przy hali parowozowni I; nad Odrą Miejską na terenie portu powstaje pompownia

po 1891 -   nad torami w rejonie dzisiejszego wiaduktu nad ul. Rychtelskiego powstaje nowa, stalowa kładka na kamiennych filarach, umożliwiająca pracownikom warsztatów bezpieczne przejście z miasta do pracy

przełom XIX i XX w. - rozbudowa warsztatów – przedłużenie hal naprawczych, budowa nowej odlewni i stolarni, wiaty przejazdowej do napraw wagonów

1896 - budowa drugiego toru na odcinku od Wrocławia Nadodrze do post. Łąki – most na Odrze Miejskiej otrzymuje drugi komplet przęseł Schwedlera

1900-03 - przebudowa nastawni dla zabudowy urządzeń elektromechanicznych; na stacji osobowej powstaje nastawnia Wtm, nastawnia I nazywa się teraz Rtm, a nastawnia II – Otm

1903 - zamknięcie kolejowego portu nad Odrą Miejską w związku z budową nowego portu miejskiego

1905-08 - rozbudowa Warsztatów Głównych nr 2 – tak nazywają się teraz dawne warsztaty ROUE po reorganizacji gospodarki warsztatowej na kolejach pruskich; parowozownie I i II wchodzą w skład warsztatów

1907 - przed dworcem wzniesiono neogotycki budyneczek dodatkowych kas biletowych (dziś kasy biletowe PKS)

1911 - przyznanie w budżecie kolejowym środków finansowych na kompleksową modernizacje stacji: poszerzenie wiaduktów nad ulicami Reymonta i Trzebnicką, budowę wiaduktu nad ul. Rychtalską, powiększenie układu torów towarowych, likwidację parowozowni V i urządzenie na jej miejscu nowych placów ładunkowych, budowę nowych peronów wyspowych z przejściem podziemnym

1912 - decyzja o budowie nowego, trzytorowego mostu na Starej Odrze

1912 -  przebudowa części pomieszczeń w budynku dworca

1914 -  rozpoczęcie poszerzania przyczółków wiaduktu nad ul. Trzebnicką

1914-16  -  likwidacja parowozowni V i budowa placów ładunkowych w związku z przewozami wojskowymi

1914-17 -  budowa nowego mostu na starej Odrze (filary pod trzy tory, przęsła dla linii dwutorowej)

do lat 20. - przedłużenie peronu 2 i budowa peronu 3

lata 20. -  realizacja zaktualizowanego programu modernizacji stacji

1923-27 -  poszerzenie wiaduktu nad ul. Trzebnicką; stary, 4-torowy wiadukt rozebrano w latach 1926-27

1925 - przebudowa peronów: perony podwyższono, przykryto drewnianymi wiatami, peron 2 przebudowano na dwukrawędziowy (wyspowy), zlikwidowano peron 3; wybudowano przejścia podziemne z dworca na perony oraz boczne z placu przy ekspedycji

1925 - przebudowa na stałe prowizorycznych torów ładunkowych na placach przy ul. Rychtalskiej

1924-25 - na miejscu rampy bydlęcej od strony ul. Reymonta powstają pierwsze dwa budynki mieszkalne kolejowego osiedla wzdłuż ul.

1925-26 - przy dworcu wzniesiono magazyn ekspedycji przesyłek bagażowych i ekspresowych z windą towarową; na peronie 2 wybudowano nastawnię Bs z przybudówką akumulatorni

1926 -budowa nowego mostu nad Odrą Miejską

1927-28 - budowa wiaduktu nad ul. Rychtalską i budynku nowej ekspedycji towarowej przy wjeździe na place ładunkowe od ul. Rychtalskiej

1928 - przebudowa na budynek mieszkalny magazynu materiałowego przy ul. Dolnej

po 1928 - budowa nastawni Bot (obecna WN1)

1933 - rozpoczęcie drugiego etapu modernizacji stacji w ramach programu robót publicznych; przesunięcie na południe torów szlakowych z rozbiórką magazynów towarowych, budowa górki rozrządowej z grupą torów (1933-34)

1933 -  na peronie 2 powstaje poczekalnia (później posterunek dyżurnego ruchu peronowego)

koniec 1934 - na peronach wzniesiono budynki ustępów

1934 -  uruchomiono nastawnię Bwt na zachodniej głowicy rozjazdowej stacji osobowej (ob. nieczynna); zastąpiła ona dawną nastawnię Wtm

1934 -  na górce rozrządowej uruchomiono posterunek sterowania hamulcami torowymi

I poł. lat 30. -  wzdłuż pl. S.Staszica (od pl. Powst. Wlkp. do Reymonta) wybudowano trzy dalsze, 12-rodzinne budynki mieszkalne

luty-kwiecień 1945 -  zniszczenie mostu na Odrze Miejskiej

22 maja 1945 - objęcie stacji przez polski personel; początki odbudowy torów

czerwiec 1945 - projekt ulokowania na dworcu Wrocław Nadodrze tymczasowej siedziby DOKP Wrocław, przenoszonej od 27.06.1945 r. z Kluczborka

19 lipca 1945 - otwarcie mostu na Widawie pod Psim Polem – do Nadodrza docierają pierwsze pociągi

6 sierpnia 1945 - uruchomienie linii do Laskowic po odbudowie mostu w km 5,6

28 sierpnia 1945 - uruchomienie połączenia z Poznaniem i Szczecinem przez Sołtysowice

2 października 1945 -  rozpoczęcie odbudowy mostu na Odrze Miejskiej

25 stycznia 1946 - uruchomienie odbudowanego mostu na Odrze Miejskiej – do stacji mogą docierać pociągi z kierunku zachodniego

wrzesień 1945 - w warsztatach naprawiono pierwszy parowóz

1945-47 - odbudowa warsztatów naprawczych

1965-71 - wymiana elektromechanicznych urządzeń srk w okręgu nastawni dysponującej i WN2 na przekaźnikowe (na nastawni WN1 pozostały urządzenia suwakowe z lat 30.); zamknięcie nastawni WN2

20.07.1972 - elektryfikacja linii przebiegającej przez stację Wrocław Nadodrze

po 1987 - likwidacja rozrządu wagonów po uruchomieniu zmodernizowanej stacji Wrocław Brochów

1987-90 - przebudowa schroniska dla rewidentów

1992 -  na Nadodrzu nie rozpoczynają już i nie kończą biegu pociągi pasażerskie

1996  - wyłączenie z eksploatacji pompowni nad Odrą (w ostatnich latach zaopatrującej w wodę technologiczną już tylko ZNTK)

1997 - przekształcenie ZNTK Wrocław w spółkę z o.o.

1998 - tory postojowe na terenie dawnego portu kolejowego, po likwidacji pociągów rozpoczynających i kończących bieg na Nadodrzu użytkowane przez służbę drogową, zostają przeznaczone na bazę pociągu ratunkowego

1999 - zakończenie napraw taboru w ZNTK Sp. z o.o.

1 lipca 1999 - z powodu zmniejszenia ruchu towarowego Wrocław Nadodrze traci status stacji manewrowej

2001 - tereny byłych warsztatów naprawczych zostają przeznaczone pod inwestycje komercyjne

2002 - rozbiórka hal wachlarzowych I, II i III i wieży ciśnień na terenie b. ZNTK

2002 – 2003 –   remont wnętrz i elewacji nastawni dysponującej WN

1 października 2002 - Wrocław Nadodrze odzyskuje status stacji manewrowej

2003-2005 - na terenie b. ZNTK są rozbierane kolejne zabytkowe budynki

2005 - remont wnętrz nastawni wykonawczej WN1

2005 - rozbiórka ustępów na peronie 1 i 2

2005 - stacja i dworzec została podłączona do monitoringu kamer

6 czerwiec 2006 - oddano do użytku zamknięty przed 15 laty tor nr 29

9 czerwiec 2006 - otwarto na torze nr 29 elektroniczną wagę wagonową

20.02.2007 - wyburzono budynek dawnej nastawni hamulcowej przy górce rozrządowej

23.02.2007 - zburzono dawne schronisko drużyn manewrowych

07.03.2007 - wyburzono nastawnie wykonawczą WN2 (przed wojną BWT)

17.03.2007 - godzina 11:32 wyburzenie metodą wybuchową blisko 80-letniego komina po dawnej pralni kolejowej znajdującej się na tyłach nastawni WN2 (też niedawno wyburzonej).

 

 

na potrzeby Wrocław Nadodrze Online informacje zebrał i przygotował                    Michał Jerczyński

 

(kalendarium będzie na bieżąco uzupełniane o nowe wydarzenia przez autorów strony)

 

    PL     EN    DE

Dyżurny Ruchu

Nadodrze Na Filmie i Fotografii

 

Wr. Nadodrze - Odjazdy Online

tablica aktualnych odjazdów

Wr. Nadodrze - Przyjazdy Online

tablica aktualnych przyjazdów

 

 

Filmy z Nadodrza

Galeria Fotograficzna Nadodrza

Kanał YouTube Nadodrze

 

Filmy Nadodrza Online

 

 

 

Galeria Portalu

 

PRZEWOŹNICY WROCŁAW  NADODRZE

PKP IntercityPrzewozy RegionalneKoleje Dolnośląskie

PKS WołówPolbusEkspres Bus

   

BANERY

GRUPA PKP

Rozkład Jazdy

 

Dolnośląskie Koleje Dojazdowe

Nowy Główny

Kolejowa Toplista

Elitarny Katalog Stron

 

 

 

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SA

 

Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

 

PKP Energetyka

 

 

PKP Cargo

 

Telekomunikacja Kolejowa

 

PKP Informatyka

 

 

Aktualne kursowanie pociągów z GPS

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozkład Jazdy PKP

Rozkład Jazdy MPK

 

Prewencja i Bezpieczeństwo
 

 

 

Straż Ochrony Kolei

Bezpieczna Kolej

Koleją Po Wrocławiu i Okolicy
 

Koleją Po Wrocławiu - Rozkład Jazdy

Obszar Biletu Aglomeracyjnego - mapa

Ceny Biletów PKP

 

Osiedle Nadodrze

 

 

Urząd Miasta Wrocławia

Urząd Miasta Wrocławia

Redakcja Portalu Polecamy
 

Dane Kontaktowe

Forum Dyskusyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

WNO TEAM©  2002 - 2011